nl

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Smile White BV (hierna Smile White): de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Torenlaan
9, 1261GA te Blaricum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77934393.

2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Smile White een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Overeenkomst: iedere tussen SmileWhite en de Consument, middels het bestelproces op de Website, tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Smile White zich jegens de Consument, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van Producten.

4. Abonnement: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten.

5. Website: www.yoursmilewhite.com.

6. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Smile White aan de Consument te leveren zaken, waaronder niet- limitatief bedoeld, SmileWhite Bleeksets, bleektandpasta en refill-gels begrepen kunnen zijn.

7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Smile White, zoals geopenbaard op de Website, en iedere overeenkomst.

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van SmileWhite is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten.

2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van SmileWhite dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van SmileWhite op de daartoe door SmileWhite aangewezen wijze is aanvaard en de Consument heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens wordt de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Consument is bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in lid 3, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Het recht van ontbinding kan niet worden ingeroepen ten aanzien van de individuele Producten die tezamen tegen een bepaalde prijs zijn aangeboden, zoals een SmileWhite Bleekset waarvan zowel bleekgel als een bleekkit deel uit maakt. In dit voorbeeld kan het recht van ontbinding slechts worden ingeroepen ten aanzien van de volledige SmileWhite Bleekset.

2. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, komt dit recht de Consument uitsluitend toe tot 14 dagen na ontvangst van de eerste leverantie.

3. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van SmileWhite Bleeksets, bleekgels, bleektandpasta en eventuele andere Producten waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken en die daardoor niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne.

4. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door SmileWhite aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Smile White. Zo spoedig mogelijk nadat SmileWhite in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal SmileWhite de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.

5. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de
verpakkingen daarvan. De Consument mag die Producten, onverminderd het bepaalde in lid 3, slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.

6. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde
toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SmileWhite retourneren.

7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan
met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid. SmileWhite is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling.

8. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van
ontbinding conform lid 4 heeft ingeroepen.

9. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

10. SmileWhite zal de van de Consument ontvangen betaling, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door SmileWhite zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN, CONFORMITEIT; LEVERINGSTERMIJNEN

1. De levering van bestelde Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven
afleveradres.

2. SmileWhite staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit).

3. SmileWhite behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de
Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.

4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.

5. SmileWhite spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door SmileWhite vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. SmileWhite spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van SmileWhite treedt niet eerder in dan nadat de Consument SmileWhite Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen SmileWhite zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

7. Indien SmileWhite als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument.

ARTIKEL 6. | 30 DAGEN NIET-GOED-GELD-TERUG GARANTIE

1. Ten aanzien van SmileWhite Bleeksets maakt de Consument aanspraak op een “30 dagen niet-goed-geld-terug garantie”. SmileWhite garandeert dat tanden minimaal twee tinten lichter worden als de SmileWhite Bleekset zes dagen opeenvolgend is gebruikt. Mocht het zo zijn dat dit bij de Consument niet het geval is, dan zal de Consument de aankoopprijs terugontvangen, mits:

– gebruik van SmileWhite Bleekset gedurende ten minste zes aaneengesloten dagen, strikt overeenkomstig de meegeleverde gebruiksaanwijzing, heeft plaatsgevonden;

– de SmileWhite Bleekset de eerste SmileWhite Bleekset is die de Consument heeft gebruikt;

– de Consument, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijkerwijs had mogen veronderstellen dat gebruik van SmileWhite Bleekset wel tot de beloofde lichtere tinten zou leiden. Het bleekproduct werkt bijvoorbeeld niet ten aanzien van tanden onderhevig aan bederf, evenmin als ten aanzien van bruggen, kronen of vullingen;

– de Consument niet eerder van de niet-goed-geld-terug garantie gebruik heeft gemaakt;

– een foto is gemaakt met de SmileWhite meetkaart van de tanden kort vóór het eerste gebruik van de SmileWhite Bleekset;

– een foto is gemaakt van de tanden met de SmileWhite meetkaart na het gebruik van de SmileWhite Bleekset gedurende zes opeenvolgende dagen. De foto dient in dezelfde omstandigheden genomen te zijn, waarbij lichtinval en tijdstip duidelijk van toepassing zijn op de beoordeling;

– het beroep op de niet-goed-geld-terug garantie binnen 30 dagen na datum van ontvangst van de SmileWhite Bleekset door de Consument, bij SmileWhite per e-mail (info@yoursmilewhite.com) is ingediend, voorzien van de foto’s als hiervoor bedoeld, welke duidelijk zijn voorzien van de datum en tijd waarop deze foto’s zijn gemaakt.

2. Het beroep van de Consument op de “30 dagen niet-goed-geld-terug garantie” zal binnen drie werkdagen na ontvangst daarvan door SmileWhite in behandeling worden genomen. Indien aan de voorwaarden als bedoeld in het vorige lid is voldaan, zal de Consument het aankoopbedrag van de SmileWhite Bleekset terugbetaald krijgen. De SmileWhite Bleekset wordt door Smile White niet teruggenomen, met dien verstande dat indien de bestelling meer dan één SmileWhite Bleekset bevatte, het meerdere voor eigen rekening van de Consument, onbeschadigd en in originele staat en verpakking aan Smile White dient te worden teruggestuurd, binnen 14 dagen nadat de Consument een beroep heeft gedaan op de niet-goed-geld-terug garantie.

3. Het aankoopbedrag van SmileWhite Bleekset ten aanzien waarvan de niet-goed-geld-terug garantie door de Consument is ingeroepen, wordt binnen 14 dagen nadat Smile White het verzoek van de Consument heeft goedgekeurd, aan de Consument terugbetaald, met dien verstande dat Smile White zich het recht voorbehoudt de terugbetaling niet eerder uit te voeren dan nadat, in een voorkomend geval, de meerdere SmileWhite Bleeksets als bedoeld in het vorige lid, in originele staat en verpakking, door Smile White zijn terugontvangen. Indien de hier bedoelde terugontvangen SmileWhite Bleeksets niet in de vereiste staat zijn teruggeleverd, is Smile White gerechtigd het aan de Consument terug te betalen bedrag te verrekenen met de waardevermindering van de geretourneerde SmileWhite Bleeksets, hetgeen kan resulteren in een vordering van de Consument die nihil is, dan wel een vordering van Smile White op de Consument.

4. Het bepaalde in dit artikel, laat het bepaalde in artikel 4 onverlet.

ARTIKEL 7. | ABONNEMENTEN

1. Abonnementen voorzien in de maandelijkse levering van de overeengekomen Producten.

2. Ieder Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand.

3. Indien het Abonnement niet tijdig wordt opgezegd, eindigt het Abonnement meteen na de eerstvolgende levering.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. SmileWhite is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien SmileWhite bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.

2. SmileWhite behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door hem in abonnementsvorm aangeboden Producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, waarbij Smile White de Consument daarover uiterlijk twee maanden van tevoren zal informeren zodat de Consument de mogelijkheid heeft om het Abonnement nog op reguliere wijze op te zeggen.

3. Betaling dient te geschieden op een van de door SmileWhite aangewezen betaalmethoden. In geval van een Abonnement wordt het verschuldigde bedrag, per vervolgleverantie, automatisch van de bankrekening van de Consument geïncasseerd. De Consument verstrekt daartoe bij de eerste betaling een machtiging.

4. SmileWhite is gerechtigd de aan de Consument te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

5. In geval van vooruitbetaling, is SmileWhite niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Consument het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan SmileWhite verschuldigde bedrag heeft voldaan.

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan SmileWhite kan worden toegerekend.

2. Gebruik van de Producten dient met strikte inachtneming van de gebruiksaanwijzing plaats te vinden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Consument om vóór het plaatsen van de bestelling te onderzoeken of deze geschikt zijn voor gebruik door de betreffende persoon. SmileWhite biedt daarover informatie op de Website onder ‘FAQ”. Bij twijfel over de geschiktheid van het Product voor de persoon waarvoor deze bestemd is, is het de verantwoordelijkheid van die persoon om een (tand)arts te raadplegen. Bleekgels zijn niet in alle gevallen geschikt voor gebruik tijdens zwangerschap, in geval van een slecht gebit (rottende tanden, blootgelegde wortels, tandvleesontsteking, versleten tandglazuur, enz.), bij gebruik van een beugel, in geval van recent uitgevoerde kaakchirurgie en wanneer de betreffende persoon allergisch is voor één van de ingrediënten van de bleekgel. Voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de Producten zonder inachtneming van het bepaalde in het voorgaande van dit lid, is SmileWhite nimmer aansprakelijk.

3. De aansprakelijkheid van SmileWhite is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Smile White betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. De Consument vrijwaart Smile White van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Smile White toerekenbaar is.

ARTIKEL 11. | KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail via info@yoursmilewhite.com of anderszins schriftelijk te worden ingediend bij SmileWhite.

SmileWhite B.V.
T.a.v. Administratie
Torenlaan 9
1261 GA Blaricum

2. Bij SmileWhite ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen partijen kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. SmileWhite behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de Producten en de samenstelling daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de Website weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de Consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst c.q. het normale gebruik van de Website voortvloeit.

2. Een aan de Consument toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft SmileWhite het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
1. Alle door SmileWhite geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.